Polityka Prywatności

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez system dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej także jako „RODO”). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności. 

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu „Praca w okolicy” pod adresem: www.pracawokolicy.coml (dalej jako „Serwis”) i jego funkcjonalności (dalej jako „Użytkowników”) jest DIGILIKE Damian Duszczyk ul. Warszawska 32a, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  NIP: 8222323860, REGON: 146113350, adres e-mail: kontakt@pracawokolicy.com (dalej jako „Administrator”).

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników.

My, a także firmy z nami współpracujące, z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione do tego przez Administratora.

Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.

Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:

          1) korzystających Serwisu, w celach analitycznych i statystycznych –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

          2) kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy świadczenia usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości;

         3) kontaktujących się z Administratorem w celu uzyskania oferty usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes   Administratora polegający na marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku ze zgodą wyrażoną Użytkownika wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym;Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości;

         4) wchodzących w interakcje z Administratorem za pośrednictwem profili w sieciach społecznościowych:

              – w celu administrowania profilem Administratora w serwisach społecznościowych, poprzez udzielanie odpowiedzi na wiadomości, komentarze i reakcje oraz w celach statystycznych i reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych w ramach tych serwisów społecznościowych;

             – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest komunikacja biznesowa z użytkownikami serwisów społecznościowych, marketing usług i produktów własnych Administratora, poprzez dostarczanie treści informacyjnych o Administratorze, jego usługach i produktach, oraz budowanie marki Administratora.

Administrator przetwarza ogólnodostępne w Serwisie dane osobowe Użytkownika  takie jak imię, nazwisko, wizerunek oraz w przypadku wysyłania wiadomości – dane podane dobrowolnie w treści wiadomości.

         5) Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw przez Administratora.

         6) Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych tj.: wyświetlanie reklam– w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika) – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

     2. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników wprowadzonych w Serwisie za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego po wybraniu opcji „Aplikuj” lub tożsamej na podstronie „Ogłoszenia o pracę” znajdującej się pod adresem URL https://pracawokolicy.coml/ogloszenia-o-prace. Administratorem danych osobowych Użytkownika, który skutecznie skorzystał z usługi ww. formularza aplikacyjnego jest ogłoszeniodawca, tj. podmiot, który utworzył ogłoszenie i do którego bezpośrednio przekazywane są dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez niego w polach formularza, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail oraz dane osobowe zawarte w dołączonym załączniku.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla potrzeb komunikacji z Państwem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia na nie zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej oferty.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli korzystają Państwo z usług elektronicznych, Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas trwania usługi oraz do 3 lat od jej zakończenia.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.

Dane osobowe osób podane w celu otrzymania informacji handlowej będziemy przetwarzać przez cały czas istnienia naszego uzasadnionego interesu polegającego na marketingu usług własnych, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjnego.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, danych serwisów społecznościowych albo Państwa kont w tym serwisie.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:   

żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,

dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,

czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania,

żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego ograniczenia,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.  

Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw należy wysłać e-mail na adres kontakt@pracawokolicy.com

W zakresie współadministrowanych danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych mogą Państwo swoje prawa wykonywać wobec operatora tego serwisu społecznościowego zgodnie z zasadami określonymi przez tych operatorów:

a.  Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

b.  Twitter: https://twitter.com/en/privacy,

c.  LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być współpracujące z Administratorem podmioty trzecie, tj.:

a.   dostawcy usług utrzymania i rozwoju Serwisu,

b.   dostawcy usług hostingowych,

c.   dostawcy poczty elektronicznej,

d.   dostawcy programów do wysyłki wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora,

e.   podmioty obsługi klienta,

f. podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora,

g.   operatorzy portalu społecznościowego Facebook, Twitter i LinkedIn.

Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Administrator przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione, do następujących podmiotów z uwagi na międzynarodowcy charakter usług świadczonych przez nie:  

Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność fanpage’a Administratora w serwisie facebook.com Informacje o standardach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta Platforms Inc oświadczyła, że wdrożyła standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603;

Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu w Serwisie. Informacja o standardach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj:

https://support.google.com/analytics/answer/9012600?utm_source=awfe&utm_medium=email&utm_campaign=20175128,
https://business.safety.google/adscontrollerterms/,
https://business.safety.google/adsprocessorterms/;

Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, USA – podmiot, który odpowiada za działalność konta Administratora w serwisie Twitter. Informacje o standardach prywatności: https://twitter.com/en/privacy;

LinkedIn Corporation z siedzibą Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność konta Administratora w serwisie linkedin.pl. Informacje o standardach prywatności, w tym o wdrożeniu standardowych klauzul umownych: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać wobec nich jakiekolwiek decyzje.  

Dane osobowe Użytkowników mogą być profilowane w celu dostosowania treści i spersonalizowania kierowanej do Użytkowników oferty. Nie będzie mieć to żadnego negatywnego wpływu na Państwa prawa i wolności.

WSPÓŁADMINISTRATORZY

Administrator korzysta z tzw. „wtyczki społecznościowej” tj. zamieszczonego w Serwisie banneru serwisów Facebook i LinkedIn, które przekierowują odpowiednio do:  

a.   strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Facebook https://www.facebook.com/poradnikpracownika/ (dalej jako „Profil Facebook”),

b.   strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Twitter https://twitter.com/Poradprac(dalej jako „Profil Twitter”),

c.   strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/poradnik-pracownika/, tj. (dalej jako „Profil LinkedIn”).

W związku z wykorzystywaniem przez Administratora Profilu Facebook, Profilu Twitter i Profilu LinkedIn oraz zamieszczenia w Serwisie wtyczek społecznościowych współadministratorem danych Użytkownika jest również odpowiednio:

a.   Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (dalej jako „Facebook”),

b.   Twitter International Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland (dalej jako „Twitter”),

c. LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Wilton Place, Dublin 2, Ireland (dalej jako „LinkedIn”),

a łącznie z Administratorem jako: „Współadministratorzy”.

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk aktywności użytkowników Profilu Facebook, Profilu Twitter i Profilu LinkedIn oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi.

Więcej informacji o Facebook, Twitter i LinkedIn oraz uzgodnieniach pomiędzy Współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) można znaleźć w polityce prywatności Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, w polityce prywatności Twitter pod adresem: https://twitter.com/en/privacy oraz w polityce prywatności LinkedIn znajdującej się pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other.

COOKIES

W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.   dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę Serwisu,

b.   określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

c.   prowadzonej przez Administratora analizy statystyk serwisu z pomocą narzędzi internetowych takich jak np. Google Analytics.

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies:

a.   „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b.   „stałe” (persistent cookies) – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika z urządzenia końcowego.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a.   „niezbędne”, tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

b.   służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;

c.   „wydajnościowe”, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

d.   „funkcjonalne”, tj. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e.   związane z generowaniem statystyk i analiz.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

Użytkownik w każdym czasie ma prawo decydowania o dostępie plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

–   Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

–   Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

–   Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

–   Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu cookies na urządzeniu użytkownika.

W ramach Serwisu używane są następujące pliki cookies:

a. First-party cookies (zarządzane przez domenę www.pracawokolicy.coml) :


LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które zapisywane są i przechowywane na serwerze.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z serwera i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

KONTAKT

Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików cookies do swoich preferencji albo w przypadku innych zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pracawokolicy.com.

Zobacz więcej: https://pracawokolicy.com/polityka-prywatnosci/