Formy zatrudnienia – Umowa o pracę

3 minuty

Na skróty

Umowa o pracę

Jeżeli rozmowa rekrutacyjna przebiegła pomyślnie i pracodawca zaproponuję Ci pracę na pewno poinformuję Cię jakie są warunki zatrudnienia oraz jaka jest możliwa forma umowy. Jest to istotna kwestia dla Ciebie ponieważ od rodzaju umowy zależy ile pieniędzy trafi na Twoje konto, ile godzin miesięcznie będziesz pracować oraz z jakich dodatkowych świadczeń będziesz mógł skorzystać. W poniższym artykule zostały omówione różne formy zatrudnienia i różnice między nimi.

Najpowszechniejszą  formą zatrudnienia pracownika jest stosunek pracy, czyli umowa o pracę. Umowa o pracę jest to czynność prawna zawierana między pracodawcą i pracobiorcą . Pracobiorca zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy w czasie i miejscu przez niego określonym. Pracodawca natomiast, zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

Umowę o pracę można podzielić na cztery różne typy:

 • Umowa na okres próbny
 • Umowa na okres określony ( w tym umowa na zastępstwo)
 • Umowa na czas wykonania określonej pracy
 • Umowa na czas nieokreślony

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wiąże się przede wszystkim z pewnymi gwarancjami:

 • Uregulowanym czasem pracy
 • Wynagrodzeniem minimalnym
 • Szczegółowo określonym sposobem zatrudniania i zwalniania pracowników
 • Prawem do płatnego urlopu
 • Wynagrodzeniem chorobowego w czasie choroby

Z pewnością jest to najkorzystniejsza forma zatrudnienia. Pracownik ma zagwarantowaną płacę minimalną. Dodatkowo pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Najczęściej pierwsza umowa z pracodawcą zawierana jest na okres próbny np. na miesiąc lub 3 miesiące. Jak sama nazwa wskazuje, to umowa o pracę zawarta na czas określony podczas którego pracodawca ocenia jakość pracy i efektywność pracownika. Jeśli ten nie spełni wymagań przed nim stawianych, pracodawca nie musi rozwiązywać umowy, gdyż umowa taka zostaje samoistnie rozwiązana po ustalonym czasie.

Firma może, ale nie musi zatrudniać osoby pracującej na okres próbny.Ważną kwestią jest fakt, że umowa na czas określony, nieokreślony oraz na czas wykonania konkretnej pracy może być poprzedzona 3 miesięczną umową na okres próbny. Umowa na okres próbny nie może dotyczyć młodocianych, którzy to podlegają odrębnym przepisom. Umowa na okres próbny może być rozwiązana przed terminem jej zakończenia, za porozumieniem stron.

Umowa na czas określony

W przypadku takiej umowy z góry określa się czas trwania takiej umowy, może zostać zawarta na kilka miesięcy lub na kilka lat. Umowa ta, po upłynięciu określonego czasu rozwiązuje się automatycznie a pracodawca nie ma obowiązku wypowiadania jej wcześniej.
Wypowiadając umowę przed terminem obowiązuje nas dwu tygodniowy okres wypowiedzenia. Jedynym wyjątkiem może być umowa z kobietą w ciąży. Termin wygaśnięcia umowy zostaje wydłużony do dnia porodu.

Sprawdź:  Prawa i obowiązki pracownicy w ciąży.  

Umowa na czas nieokreślony

Jest to najbezpieczniejsza umowa dla pracownika. W umowie nie ma daty wygaśnięcia umowy co oznacza, że pracownik będzie pracował do czasu, kiedy dostanie lub złoży wypowiedzenie. Zgodnie z Kodeksem Pracy długość okresy wypowiedzenia jest zależna od stażu pracy.

Okres wypowiedzenia trwa:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik pracował krócej niż pół roku.
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik pracował krócej niż 3 lata.
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowy na czas wykonania określonej pracy zawiera się zazwyczaj przy pracach sezonowych i dorywczych. Jest to umowa, która ma na celu zdefiniowanie i wykonanie określonego zadania. Umowa na czas wykonania określonej pracy jest zawierana przeważnie wtedy, gdy nie da się przewidzieć czasu potrzebnego do wykonania tego zadania. Innymi słowy, czas trwania tej umowy jest uzależniony od wykonania powierzonej pracy, a nie od nadejścia określonego terminu oznaczonego miesiącami czy latami. Umowa ta traci na ważności wtedy gdy zadanie zostało wykonane lub przez porozumienie stron.

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest zawierana na czas określony. Przeważnie firma proponuję taką formę zatrudnienia gdy któryś z pracowników jest na urlopie wychowawczym, bezpłatnym, zdrowotnym itd. I będzie nieobecny w pracy przez dłuższy czas. Umowę o zastępstwo można rozwiązać zarówno po wygaśnięciu daty, do której pracobiorca, miał pracować jak również za porozumieniem stron.

Inne możliwe formy zatrudnienia:

Umowa zlecenie – przeczytaj poradnik

Umowa o dzieło – przeczytaj poradnik

Umowa  agencyjna – przeczytaj poradnik

Praktyki i staże – przeczytaj poradnik

fot. https://pixabay.com/pl/

Chcemy Ci pomóc w wyborze Twojej drogi zawodowej.