Formy zatrudnienia – umowa o dzieło

Na skróty

umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy zlecającym dane dzieło i przyjmującym zlecenie wykonanie tego dzieła. Przyjmujący takie zlecenie nabywa prawo do otrzymania wynagrodzenia w momencie oddania dzieła. Umowa o dzieło często jest nazywana umową rezultatu, ponieważ przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny rezultat, czyli np. wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie oraz naprawa przedmiotów już istniejących. Wykonujesz pracę która wiąże się z podpisywaniem właśnie takiej umowy, albo zastanawiasz czym się charakteryzuje ? Zapraszamy do zapoznania z artykułem gdzie poruszamy najważniejsze kwestie związane z umową o dzieło.

Zalety umowy o dzieło dla przyjmującego zlecenie:

 • SWOBODA  miejsce, czas oraz sposób wykonania świadczenia  zależy tylko do przyjmującego,
 • JEDYNE ZOBOWIĄZANIE to osiągnięcie rezultatu,
 • BRAK OBOWIĄZKU wykonywania dzieła osobiście, chyba że zostanie to zawarte w umowie,
 • praca wykonywana jest bez kierownictwa

Emerytura przy umowie o dzieło

Zlecający nie ma obowiązku płacenia składek ZUS, ubezpieczeń zdrowotnych jak i społecznych, przyjmujący zlecenie może samodzielnie opłacać zarówno składkę zdrowotną, jak i emerytalno-rentową. Osoby, które chcą samodzielnie oszczędzać w ZUS na emeryturę lub zabezpieczyć się na wypadek niezdolności do pracy opłacając składkę rentową, powinny wysłać odpowiednie zgłoszenie pocztą lub zgłosić się osobiście do ZUS.

Rachunek do umowy o dzieło

Jest to podstawowy dokument księgowy i podatkowy. Rachunek do umowy o dzieło służy udokumentowaniu wykonania dzieła zgodnie z zawartą umową. Może obejmować np. przeniesienie na nabywcę dzieła licencji  i praw autorskich. Do wystawienia rachunku do umowy o dzieło zobowiązany jest wykonawca dzieła do 7 dni od daty wykonania. W praktyce jest on jednak często przygotowywany przez zamawiającego i potwierdzany przez wykonawcę podpisem.

Podstawowe elementy rachunku do umowy o dzieło:

 • dane wykonawcy i zamawiającego
 • numer i data wystawienia rachunku
 • data wykonania dzieła
 • dane umowy o dzieło którą dokumentuje rachunek
 • opis dzieła
 • kwota brutto podlegającą wypłacie
 • kwota netto do wypłaty, termin i forma płatności
 • określenie wysokości stosowanych kosztów uzyskania przychodów i ich kwota
 • jeśli umowa podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu – stawki i kwoty naliczonych składek
 • stawka podatku dochodowego i jego kwota

Rachunek do umowy o dzieło może być jednocześnie potwierdzeniem zapłaty za wykonanie dzieła.

Umowa o pracę – przeczytaj poradnik

Umowa zlecenie – przeczytaj poradnik

Umowa  agencyjna – przeczytaj poradnik

Praktyki i staże – przeczytaj poradnik

fot. https://pixabay.com/pl/

Chcemy Ci pomóc w wyborze Twojej drogi zawodowej.