Agencja pracy. Wady i zalety umowy agencyjnej

Na skróty

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna jest to umowna nazwa na podstawie której przyjmujący zlecenie nazwany agentem zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu  albo do zawierania umów z klientami na rzecz zleceniodawcy, zaś zleceniodawca obowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Podczas takiej umowy agent oraz zleceniodawca są przedsiębiorcami, ponadto agent zobowiązany jest  działać w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.

Rodzaje agencji

Ze względu na przedmiot umowy agencyjnej istnieje:

agencja pośrednicząca agent jest pośrednikiem,  jego zadaniem jest  stwarzanie okazji do podpisania umów, zajmuje się np. wyszukiwaniem klientów, przygotowywaniem i przedstawianiem ofert itp.

agencja przedstawicielska aktywność agenta ma charakter prawny, jest on przedstawicielem- oprócz wykonywania czynności z zakresu agencji pośredniczącej na podstawie swojego umocowania zajmuje się zawieraniem różnego rodzaju umów w imieniu dającego zlecenie

Natomiast ze względu na zakres czynności agenta mówi się o :
agencji wyłącznej lub agencji niewyłącznej.

Prawa i obowiązki agenta

Agent powinien aktywnie działać na rzecz i w interesie zleceniodawcy w celu stworzenia mu możliwości zawierania umów z klientami. Działania te mogą polegać m.in. na:

  • wyszukiwaniu kontrahentów i skłanianiu ich do zawarcia umowy ze zleceniodawcą,
  • pomaganiu w kształtowaniu treści umów
  • przedstawianiu i gromadzeniu ofert,
  • przedstawienie potencjalnym kontrahentom profilu działalności zleceniodawcy,
  • sprawdzaniu zdolności kredytowej i wypłacalności przyszłych kontrahentów.

Wynagrodzenie agenta

Umowa agencyjna jest umową odpłatną. Strony w umowie mogą określić w jaki sposób będzie wypłacane wynagrodzenie. W braku postanowień umownych agentowi należy się prowizja.

Wysokość prowizji jest uwarunkowana od liczby bądź też wartości zawieranych umów. Można ją ustalić w umowie. Jeśli tego nie zrobiono agentowi należy się prowizja w wysokości przyjętej w miejscu działalności prowadzonej przez agenta. Na ogół jest ono podane w umowie agencyjnej. Jeśli ten sposób by zawiódł, to agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonaniem zleconych mu czynności.

Wypowiedzenie umowy agencyjnej

Umowę agencyjną zawartą na czas nieoznaczony w pierwszym roku trwania umowy można wypowiedzieć miesiąc naprzód, w drugim roku trwania umowy na 2 miesiące naprzód, a w 3 i kolejnych latach na 3 miesiące naprzód.

Jeżeli masz dodatkowe pytanie do tego artykułu. Zostaw komentarz poniżej.

Umowa o pracę – przeczytaj poradnik

Umowa zlecenie – przeczytaj poradnik

Umowa o dzieło – przeczytaj poradnik

Praktyki i staże – przeczytaj poradnik

fot. https://pixabay.com/pl/

Chcemy Ci pomóc w wyborze Twojej drogi zawodowej.