Agencja pracy. Wady i zalety umowy agencyjnej | Praca w okolicy
16 lutego, 2019

Agencja pracy. Wady i zalety umowy agencyjnej

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna jest to umowna nazwa na podstawie której przyjmujący zlecenie nazwany agentem zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu  albo do zawierania umów z klientami na rzecz zleceniodawcy, zaś zleceniodawca obowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Podczas takiej umowy agent oraz zleceniodawca są przedsiębiorcami, ponadto agent zobowiązany jest  działać w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.

Rodzaje agencji

Ze względu na przedmiot umowy agencyjnej istnieje:

agencja pośrednicząca agent jest pośrednikiem,  jego zadaniem jest  stwarzanie okazji do podpisania umów, zajmuje się np. wyszukiwaniem klientów, przygotowywaniem i przedstawianiem ofert itp.

agencja przedstawicielska aktywność agenta ma charakter prawny, jest on przedstawicielem- oprócz wykonywania czynności z zakresu agencji pośredniczącej na podstawie swojego umocowania zajmuje się zawieraniem różnego rodzaju umów w imieniu dającego zlecenie

Natomiast ze względu na zakres czynności agenta mówi się o :
agencji wyłącznej lub agencji niewyłącznej.

Prawa i obowiązki agenta

Agent powinien aktywnie działać na rzecz i w interesie zleceniodawcy w celu stworzenia mu możliwości zawierania umów z klientami. Działania te mogą polegać m.in. na:

  • wyszukiwaniu kontrahentów i skłanianiu ich do zawarcia umowy ze zleceniodawcą,
  • pomaganiu w kształtowaniu treści umów
  • przedstawianiu i gromadzeniu ofert,
  • przedstawienie potencjalnym kontrahentom profilu działalności zleceniodawcy,
  • sprawdzaniu zdolności kredytowej i wypłacalności przyszłych kontrahentów.

Wynagrodzenie agenta

Umowa agencyjna jest umową odpłatną. Strony w umowie mogą określić w jaki sposób będzie wypłacane wynagrodzenie. W braku postanowień umownych agentowi należy się prowizja.

Wysokość prowizji jest uwarunkowana od liczby bądź też wartości zawieranych umów. Można ją ustalić w umowie. Jeśli tego nie zrobiono agentowi należy się prowizja w wysokości przyjętej w miejscu działalności prowadzonej przez agenta. Na ogół jest ono podane w umowie agencyjnej. Jeśli ten sposób by zawiódł, to agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonaniem zleconych mu czynności.

Wypowiedzenie umowy agencyjnej

Umowę agencyjną zawartą na czas nieoznaczony w pierwszym roku trwania umowy można wypowiedzieć miesiąc naprzód, w drugim roku trwania umowy na 2 miesiące naprzód, a w 3 i kolejnych latach na 3 miesiące naprzód.

Jeżeli masz dodatkowe pytanie do tego artykułu. Zostaw komentarz poniżej.

Umowa o pracę – przeczytaj poradnik

Umowa zlecenie – przeczytaj poradnik

Umowa o dzieło – przeczytaj poradnik

Praktyki i staże – przeczytaj poradnik

fot. https://pixabay.com/pl/

Redakcja
Redakcja

Dodaj komentarz